Bestyrelsen

 

Bestyrelsen pr. 1. januar 2022

Malene Plambech Lundsgaard (musikskoleleder)
Pernille Skjershede Nielsen (formand, forælder)
Dorthe Egede Borg (byråd)
Vakant (forælder)
Camilla Meyer (forælder)
Gøran Blomquist (forælder)
Vakant (musikskoleelev)
Vakant (musikskoleelev)
Marcus Larsen (musikskolelærer)
Søren Valsøe Clausen (musikskolelærer)
Torben Ibsgaard (gymnasiet)
Vakant (folkeskole)


Vedtægter for Faxe Musikskole

Standardvedtægterne er udarbejdet af kulturministeren i samråd med Kunstrådet med hjemmel i musiklovens § 3 b, stk. 1, og er gældende fra 1. januar 2007.

§ 1. Navn og status
Faxe Musikskole er en kommunal institution med hjemsted i Faxe Kommune.

§ 2. Formål
Musikskolen har til formål at udvikle og fremme elevernes musikalske evner og kundskaber gennem sine undervisningstilbud. Faxe Musikskole opfylder sit formål i forhold til eleverne ved bl.a.:
- at bibringe eleverne instrumentale/vokale, skabende og øvrige musikalske færdigheder som forudsætning for musikalsk udfoldelse, individuelt og i fællesskaber, idet der tages udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger og talent,
- at udvikle elevernes musikalske udtryk og evner til personlig musikalsk stillingtagen,
- at skabe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og lyttere,
- at give et bredt musikalsk tilbud, som så vidt muligt omfatter alle instrumenttyper,
- at medvirke til at fremme musikmiljøet i Faxe Kommune.

§ 3. Indhold
Musikskolen tilbyder undervisning i musik til alle børn og unge op til 25 år bosiddende i Faxe Kommune. Musikskolen kan endvidere tilbyde undervisning til voksne.

§ 4. Bestyrelsens sammensætning
Bestyrelsen består af 8-11 medlemmer. Heraf udpeges:
1 af kommunalbestyrelsen
2-3 af og blandt musikskolens forældre
1 af og blandt støtteforeningen
1-2 af og blandt musikskolens medarbejdere
1-2 af og blandt musikskolens elever
1 repræsentant for folkeskolen
1 repræsentant for gymnasiet

Skolens leder deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Undervisere ansat ved musikskolen kan ikke vælges som forældrerepræsentanter.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand. Medlemmer af bestyrelsen udpeges for en 2-årig periode på nær kommunalbestyrelsesmedlemmet, som er valgt for en 4-årig periode.
For medlemmer, der udpeges uden for kommunalbestyrelsen, udpeges tillige en stedfortræder.
Der udpeges en suppleant for hvert medlem.

§ 5. Bestyrelsens opgaver og ansvar
Bestyrelsen bidrager til udviklingen af musikskolens virksomhed og fungerer som sparringsorgan for musikskolens daglige ledelse.
Bestyrelsen udtaler sig om skolens budget og økonomiske udvikling, hvilket sker til det politiske udvalg, hvorunder musikskolens virksomhed hører.
Bestyrelsen høres ved større ændringer i musikskolens virksomhed.
Bestyrelsen kan bidrage til at fremme samarbejdet mellem folkeskolen og musikskolen samt mellem hjemmene og musikskolen.
Bestyrelsen tilbydes én plads i ansættelsesudvalget ved ansættelse af musikskolens leder.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 6. Bestyrelsesmøder
Bestyrelsesmøder afholdes mindst 3 gange årligt, og indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel af formanden med angivelse af dagsorden.
2 medlemmer af bestyrelsen kan begære afholdt ekstraordinært bestyrelsesmøde. Begæringen skal være skriftlig og vedlagt forslag til dagsorden. Formanden indkalder bestyrelsen snarest muligt efter begæringen.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Musikskolens leder er sekretær for bestyrelsen.

§ 7. Musikskolens leder og daglige drift
Musikskolens leder skal have de fornødne musikalske, pædagogiske og administrative forudsætninger. Lederen skal som udgangspunkt have kvalifikationer svarende til en lærer ved musikskolen samt ledelsesmæssig overbygning.

Musikskolens leder har over for kommunen det pædagogiske og administrative ansvar for tilrettelæggelse og afvikling af musikskolens virksomhed i overensstemmelse med såvel musikskolens vedtægter, kommunalbestyrelsens beslutninger og de regler og retningslinjer, som formuleres af Kulturstyrelsen. Tilsynet med musikskolens drift og økonomi foretages af Faxe Kommune.

§ 8. Økonomi, budget og regnskab
Musikskolens virksomhed gennemføres med tilskud fra kommune, stat og eventuelle andre samt elevbetaling i henhold til musiklovens bestemmelser herom.
Musikskolens regnskabsår følger kalenderåret.
Lederen orienterer bestyrelsen om den økonomiske udvikling.
Lederen fremsender budgettet til godkendelse i kommunalbestyrelsen inden den af kommunalbestyrelsen fastsatte tidsfrist.
Lederen fremsender herefter inden den fastsatte frist det godkendte budget til Statens Kunstfond samtidig med ansøgning om statstilskud.
Driftsregnskab udarbejdes og forsynes med revisionspåtegning af kommunens revisor og fremsendes til kommunen og Statens Kunstfond inden de fastsatte frister.

§ 9. Støtteforening
For at opfylde skolens formål om at virke til fremme af det lokale musikliv kan der oprettes en støtteforening.
I støtteforeningen optages personer eller foreninger, som ved økonomisk eller praktisk bistand medvirker til opfyldelse af musikskolens formål.
Støtteforeningen udpeger hvert 2. år 1 medlem samt suppleant til bestyrelsen.

§ 10. Vedtægter
Vedtægterne udarbejdes af bestyrelsen og skal godkendes af kommunalbestyrelsen.
Vedtægterne kan foreslås ændret, når 2/3 af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer på 2 på hinanden følgende bestyrelsesmøder beslutter sig herfor. Bestyrelsesmøderne skal afholdes med mindst 14 dages mellemrum. Kommunalbestyrelsen skal forelægges alle ændringer til godkendelse. Statens Kunstfond skal orienteres om alle vedtægtsændringer.

§ 11. Ophør
Musikskolens drift skal indstilles, hvis kommunalbestyrelsen efter samråd med musikskolens bestyrelse beslutter sig for musikskolens ophør.